ເງືອນໄຂ

ບໍລິການສະແດງສະຖານະ : ເປັນບໍລິການສະແດງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໃນທຸກໆ ຄັ້ງຂອງການໂທອອກ ແລະ ຮັບສາຍ

ໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ບໍລິການ ຍ່ອຍຄື:

      1. Intro Me ຫຼື ການແນະນໍາຕົນເອງ: ຜູ້ໂທສາມາດຕັ້ງຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເວລາໂທອອກໄປຫາເບີ ປາຍທາງໄດ້.

      2. My Status ຫຼື ການສະແດງສະຖານະຕົນເອງ: ຜູ້ຮັບສາຍສາມາດຕັ້ງຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອໃຫ້ສະແດງເວລາມີຄົນໂທເຂົ້າມາຫາເບີເຮົາ.

ວິທີລົງທະບຽນ :

      - SMS: ພີມ ‘on’ ແລ້ວສົ່ງໄປເບີ 444

      - USSD : ກົດ *444# ແລ້ວໂທອອກ

      Android : ດາວໂຫຼດໄດ້ ຈາກເວບໄຊຣ

 ມຸມສໍາລັບດາວໂຫຼດ!

ຄ່າບໍລິການ :

       - ຄ່າລົງທະບຽນ: ຟີຣ

       - ຄ່າບໍລິການ : 100 ກີບຕໍ່ມື້.

ຄຳສັ່ງສຳຫລັບໃຊ້ງານຜ່ານ SMS (ສົ່ງມາເບີ 444)

1. ປ່ຽນພາສາ : ພີມ set ຕາມດ້ວຍ ພາສາ (eng/lao/chi) >> ຕົວຢ່າງ : set lao ສົ່ງໄປ 444

2. ຕັ້ງຄ່າ MyStatus

       a. ຕັ້ງຄ່າ MyStatus ຂອງທຸກໆ ເບີ (General Status)

             i. ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F1M ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ MyStatus ທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວສົ່ງໄປ 444.

            ii. ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື MyStatus ທີ່ຕັ້ງໄວ້ : ພິມ F9M ແລ້ວສົ່ງໄປ 444.

            iii. ລົບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື MyStatus ທີ່ຕັ້ງໄວ້ : ພິມ F10M ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍລະຫັດ ຫຼື ລໍາດັບຂອງ MyStatus ທີ່ຕ້ອງການລົບ ສົ່ງໄປ 444.

      b. ຕັ້ງຄ່າ MyStatus ຂອງຜູ້ໂທ (Caller Status)

            i. ຕັ້ງຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F7M ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍເບີ ຍະຫວ່າງ ພິມຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການຕັ້ງໃສ່ ແລ້ວສົ່ງໄປ 444.

            ii. ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັ້ງໄວ້: ພິມ F11M ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍເບີ ຫຼື F11M all ສົ່ງໄປ 444.

            iii. ລົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ : ພິມ F12M ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍເບີ ສົ່ງໄປ 444.

      c. ຕັ້ງຄ່າ MyStatus ຂອງກຸ່ມ (Group Status)

            i. ສ້າງກຸ່ມ : ພິມ F3M ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍຊື່ກຸ່ມ ທີ່ຕ້ອງການ ສົ່ງໄປ 444.

             ii. ຕັ້ງຂໍ້ຄວາມຂອງກຸ່ມ : ພິມ F4M ຍະຫວ່າງ ຊື່ກຸ່ມ ຍະຫວ່າງ ຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການຕັ້ງໃສ່

            iii. ເພີ່ມສະມາຊິກໃນກຸ່ມ : ພິມ F5M ຍະຫວ່າງ ຊື່ກຸ່ມ ຍະຫວ່າງ ເບີສະມາຊິກ1, ເບີສະມາຊິກ2 ,… ແລ້ວສົ່ງໄປ 444.

            iv. ເບິ່ງກຸ່ມທີ່ສ້າງໄວ້ : ພິມ F13M ສົ່ງໄປ 444.

            vi. ລົບສະມາຊີກອອກຈາກກຸ່ມ : ພິມ F15M ຍະຫວ່າງ ຊື່ກຸ່ມ ຍະຫວ່າງ ເບີສະມາຊິກ1, ເບີສະມາຊິກ2, ເບີສະມາຊິກ3, ..... ສົ່ງໄປ 444.

            vii. ລົບກຸ່ມ : ພິມ F16M ຍະຫວ່າງ ຊື່ກຸ່ມ ສົ່ງໄປ 444.

      d. ປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມທັ້ງໝົດ (MyStatus Block All)

            i. ປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F17M ສົ່ງໄປ 444.

            ii. ເປີດການຮັບຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F19M ສົ່ງໄປ 444.

      e. ປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມບາງເບີ (MyStatus Blacklist)

            i. ເພີ່ມເບີທີ່ຕ້ອງການປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F20M ຍະຫວ່າງ ເບີ1,ເບີ2,… ສົ່ງໄປ 444.

            ii. ເບິ່ງລາຍຊື່ໃນ blacklist : ພິມ F21M ສົ່ງໄປ 444.

             iii. ລົບເບີທີ່ຢູ່ໃນ Blacklist : ພິມ F22M ຍະຫວ່າງ ເບີ1, ເບີ2, … ສົ່ງໄປ 444.

3. ການຕັ້ງຄ່າ IntroMe

      a. ຕັ້ງຄ່າ IntroMe ຂອງທຸກໆ ເບີ (General Intro)

             i. ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F1I ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ສົ່ງໄປ 444.

             ii. ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ : ພິມ F9I ສົ່ງໄປ 444.

             iii. ລົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ : ພິມ F10I ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍລະຫັດ ຫຼື ເລກລຳດັບຂໍ້ຄວາມ IntroMe ທີ່ຕ້ອງການລົບ ສົ່ງໄປ 444.

        b. ຕັ້ງຄ່າ IntroMe ຂອງຜູ້ໂທ (Caller Intro)

            i. ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F7I ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍເບີ ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ສົ່ງໄປ 444.

             ii. ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ : ພິມ F11I ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍເບີ ຫຼື ພິມ F11M all ສົ່ງໄປ 444.

            iii. ລົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ : ພິມ F12I ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍເບີ ສົ່ງໄປ 444.

      c. ຕັ້ງຄ່າ IntroMe ຂອງກຸ່ມ (Group Intro)

            i. ສ້າງກຸ່ມ : ພິມ F3I ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍຊື່ກຸ່ມ ສົ່ງໄປ 444.

             ii. ຕັ້ງຂໍ້ຄວາມຂອງກຸ່ມ : ພິມ F4I ຍະຫວ່າງ ຊື່ກຸ່ມ ຍະຫວ່າງ ຂໍ້ຄວາມກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການ ສົ່ງໄປ 444.

             iii. ເພີ່ມສະມາຊິກໃນກຸ່ມ : ພິມ F5I ຍະຫວ່າງ ຊື່ກຸ່ມ ຍະຫວ່າງ ເບີສະມາຊິກ1, ເບີສະມາຊິກ2, … ສົ່ງໄປ 444.

             iv. ເບິ່ງກຸ່ມທີ່ສ້າງໄວ້ : ພິມ F13I ສົ່ງໄປ 444.

             vi. ລົບສະມາຊິກອອກຈາກກຸ່ມ : ພິມ F15l ຍະຫວ່າງ ຊື່ກຸ່ມ ຍະຫວ່າງ ເບີສະມາຊິກ1, ເບີສະມາຊິກ2, … ສົ່ງໄປ 444.

      

      d. ປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມທັ້ງໝົດ (IntroMe Block All)

             i. ປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F17l ສົ່ງໄປ 444.

       e. ປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມບາງເບີ (IntroMe Blacklist)

             i. ເພີ່ມເບີທີ່ຕ້ອງການປິດການຮັບຂໍ້ຄວາມ : ພິມ F20l ຍະຫວ່າງ ເບີ1, ເບີ2, … ສົ່ງໄປ 444.

            ii. ເບິ່ງລາຍຊື່ໃນ blacklist : ພິມ F21l ສົ່ງໄປ 444.

            iii. ລົບເບີທີ່ຢູ່ໃນ Blacklist : ພິມ F22l ຍະຫວ່າງ ເບີ1, ເບີ2, … ສົ່ງໄປ 444.

4. ຍົກເລີກສະມາຊິກ

      a. ພີມ “off” ສົ່ງມາເບີ 444 (ບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າບໍລິການໃນການຍົກເລີກ)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135