.:: list ir ::.

ບໍລິການ IR ສຳລັບເບີມືຖືແບບລາຍເດືອນ


ຄົ້ນຫາຕາມ ຊື່ປະເທດ:

ລຳດັບ ປະເທດ

Country
ຊື່ເຄືອຂ່າຍ

Network Name
ຮັບສາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ນາທີ) ໂທອອກພາຍໃນ (ນາທີ) ໂທກັບລາວ (ນາທີ) SMS GPRS

No Information in database


ວິທີການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ໄອອາ


1.ໂທຫາໂທລະສັບມືຖືທ້ອງຖິ່ນ

ເບີໂທລະສັບມືຖື

2.ໂທຫາໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທ້ອງຖຶ່ນ

ລະຫັດເຂດ ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ

3.ໂທຫາໂທລະສັບມືຖືລາວ

+85620 ເບີໂທລະສັບມືຖື

4.ໂທຫາໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະລາວ

+85620 ລະຫັດເຂດ ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ

5.ໂທໄປຕ່າງປະເທດ

+85620 ລະຫັດປະເທດ ເບີໂທລະສັບ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135