.:: List ir ::.

ບໍລິການ IR ສຳລັບເບີມືຖືແບບຕື່ມມູນຄ່າໂທ

ລຳດັບ ປະເທດ

Country
ຊື່ເຄືອຂ່າຍ

Network Name
ຮັບສາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ນາທີ) ໂທອອກພາຍໃນ (ນາທີ) ໂທກັບລາວ (ນາທີ) SMS GPRS
1 Cambodia Viettel(Cambodia)Pte.,Ltd 4,000 4,000 11,000 3,500
2 Cambodia Smart Axiata Co..Ltd. 2,000 3,000 5,500 3,500
3 Cambodia Sotelco 4,000 6,500 16,500 4,000
4 India VodafoneCallular 22,000 14,500 55,000 7,000
5 Thailand RealFuture Company Limited (True) 2,800 2,800 1,200 1,000
6 Thailand Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) 1,300 2,200 2,200 850
7 Singapore Star Hub Mobile PteLtd 8,500 8,500 41,500 6,500
8 Malaysia Celcom Axiata Berhad 5,500 5,500 63,500 7,500
9 Vietnam Vietnam Telecomservices Company 8,000 8,000 33,500 6,000
10 Vietnam Vietnam Mobile telecommunication services (VMS) 8,000 8,000 33,500 6,000
1 | 2 [Next] [Last]

ວິທີການນໍາໃຊ້ບໍລິການ ໄອອາ


1.ໂທຫາໂທລະສັບມືຖືທ້ອງຖິ່ນ

ເບີໂທລະສັບມືຖື

2.ໂທຫາໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທ້ອງຖຶ່ນ

ລະຫັດເຂດ ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ

3.ໂທຫາໂທລະສັບມືຖືລາວ

+85620 ເບີໂທລະສັບມືຖື

4.ໂທຫາໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະລາວ

+85620 ລະຫັດເຂດ ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ

5.ໂທໄປຕ່າງປະເທດ

+85620 ລະຫັດປະເທດ ເບີໂທລະສັບ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135