ການແນະນໍາ

ບໍລິການກວດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ

ວິທິລົງທະບຽນ: ພິມ ON ສົ່ງໄປ 2242
ວິທິຍົກເລີກ: ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 2242
ຄ່າບໍລິການ: 5000 ກີບ/ເດືອນ

ວິທີກວດ: ພິມ C ສົ່ງໄປ 2242
ຄ່າບໍລິການ: 500 ກີບ/ຄັ້ງ

 82 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email