ການແນະນໍາ

ບໍລິການ ສົ່ງໃບແຈ້ງຄ່າບໍລິການ ຜ່ານທາງ E-mail.

ວິທີທີ່1: ພິມ i*E-mail*ID internet# ສົ່ງໄປ 1010
            ຕົວຢ່າງ: ພິມ i*ict@etllao.com*021003739# ສົ່ງໄປ 1010
ວິທີທີ່2: ລົງທະບຽນຜ່ານສູນບໍລິການ ອີທີແອລ ທົ່ວປະເທດ

ພິມ i*off*ID internet# ສົ່ງໄປ 1010
ຕົວຢ່າງ: ພິມ i*off*021003739# ສົ່ງໄປ 1010

 80 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email