ການແນະນໍາ

  • ບໍລິການຢືມເງິນຄ່າໂທລ່ວງໜ້າ ເພາະເຮົາຫ່ວງໃຍ ແລະ ໃສ່ໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງການສື່ສານ.
  • ຍອດເງິນໃນບັນຊີໜ້ອຍກວ່າ 5,000 ກີບ
  • ຢືມ 5,000 ກີບ/ຄັ້ງ (ສຳລັບເບີທີ່ນຳໃຊ້ 3 ເດືອນຂື້ນໄປ).
  • ຢືມ 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ (ສຳລັບເບີທີ່ນຳໃຊ້ 18 ເດືອນຂື້ນໄປ)
  • ຊຳລະໜີ້ຄ້າງຈຶ່ງສາມາດຢືມເງິນຄັ້ງໃໝ່ໄດ້
  • ຄ່າບໍລິການ 20% ຂອງມູນຄ່າໂທທີ່ຢືມ
  • ສະເພາະເບີຕື່ມມູນຄ່າໂທ

 100 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email