ການແນະນໍາ

eNet package ສຳລັບຄົນມັກຫຼີ້ນເນັດ

 

ແພັກເກັດ

ຄ່າບໍລິການ

ຈຳນວນນຳໃຊ້(MB)

ລົງທະບຽນ

eN1

1,000 ກີບ / 1 ວັນ

240 MB

90 ກີບ / MB

ພິມ eN1 ສົ່ງໄປ 122

eN5

5,000 ກີບ / 1 ວັນ

800 MB

90 ກີບ / MB

ພິມ eN5 ສົ່ງໄປ 122

eN10

10,000 ກີບ / 7 ວັນ

1,500 MB

90 ກີບ / MB

ພິມ eN10 ສົ່ງໄປ 122

eN50

50,000 ກີບ / 30 ວັນ

5,500 MB

90 ກີບ / MB

ພິມ eN50 ສົ່ງໄປ 122

eN100

100,000 ກີບ / 30 ວັນ

12,000 MB

90 ກີບ / MB

ພິມ eN50 ສົ່ງໄປ 122

eN200

200,000 ກີບ / 30 ວັນ

30,000 MB

90 ກີບ / MB

ພິມ eN200 ສົ່ງໄປ 122

  • ວິທີສະໝັກ : ພິມ eNxxx ສົ່ງໄປ 122 ຕົວຢ່າງ ເລືອກ eN5 ພິມ eN5 ສົ່ງໄປ 122
  • ວິທີສະໝັກ: ພິມ *228*1*7 ຫາ 12 # ໂທອອກ
  • ກວດຍອດການນຳໃໍຊ້: ພິມ 124 ສົ່ງໄປ 122
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email