ການແນະນໍາ

ຫລີ້ນເນັດສຸດຄຸ້ມກັບແພັດເກັດພິເສດສຳລັບ Net SIM Enjoy Try 4G
ວິທີສະໝັກ:
  • ET1 *228*1*61#ໂທ.  10,000ກີບ 6GB/3ວັນ 
  • ET2 *228*1*62#ໂທ.  10,000ກີບ 2GB/7ວັນ
  • ET3 *228*1*63ໂທ  20,000ກີບ 7GB/7ວັນ
  • ET4 *228*1*64ໂທ  50,000ກີບ 10GB/30ວັນ
  • Topping 1 *228*1*81#ໂທ.  10,000ກີບ 1.5GB/30ວັນ (ທ່ານ ຈະສາມາດສະໝັກ Topping 1 ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສະໝັກແພັເກດ ET1-4 ກ່ອນ)
  • ET5 *228*1*65#ໂທ.  200,000ກີບ 35GB/30ວັນ
  • ET6 *228*1*66#ໂທ.  300,000ກີບ 80GB/30ວັນ
  • Topping 2 *228*1*82#ໂທ.  50,000ກີບ 10GB/30ວັນ (ທ່ານ ຈະສາມາດສະໝັກ Topping 2 ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສະໝັກແພັເກດ ET5-6 ກ່ອນ)

 526 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  9 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email