ລູກຄ້າອີທີແອລ ຊື້ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SMS ພິມແພັກເກດ ສົ່ງໄປ 1131

ປະເພດບັດ

ລາຄາ

ຈຳນວນຊົ່ວໂມງ

net1

1000 ກີບ

1 ຊົ່ວໂມງ

net5

5,000 ກີບ

5 ຊົ່ວໂມງ ​

net10

10,000 ກີບ

10 ຊົ່ວໂມງ

net50

50,000 ກີບ

50 ຊົ່ວໂມງ

net100

100,000 ກີບ

100 ຊົ່ວໂມງ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການດ້ວຍບັດຕື່ມເງິນ

ປະເພດບັດ

ຊົ່ວໂມງ

ອາຍຸການນຳໃຊ້

10,000 ກີບ

10 ຊົ່ວໂມງ

30 ວັນ

15,000 ກີບ

20 ຊົ່ວໂມງ

30 ວັນ

30,000 ກີບ

30 ຊົ່ວໂມງ

30 ວັນ

50,000 ກີບ

50 ຊົ່ວໂມງ

50 ວັນ

100,000 ກີບ

100 ຊົ່ວໂມງ

100 ວັນ

ວິທີນຳໃຊ້:

ເປີດ WIFI ເລືອກ @ETL_WiFi ພິມ Username ແລະ Password ແລ້ວກົດປຸ່ມ Sign In
ຫຼື ເຂົ້າໄປ ເວບໄຊ hotspot.etllao.com ເລືອກປູຸ່ມ Log in ພິມ Username ແລະ Password ແລ້ວ ກົດປຸ່ມ Sign In

 ຕ້ອງການອອກຈາກລະບົບ

ເຂົ້າໄປ ເວບໄຊ hotspot.etllao.com ເລືອກປຸ່ມ Log out ພິມ Username ແລະ Password ແລ້ວກົດປຸ່ມ Log out

 ຕ້ອງການກວດການນຳໃຊ້

ເຂົ້າໄປ ເວບໄຊ hotspot.etllao.com ເລືອກປຸ່ມ Usage time ພິມ Username ແລະ Password ແລ້ວກົດປຸ່ມ ok
 
 
Follow us:
🌎 Facebook Page: https://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
☎ 135 

ຈຸດບໍລິການຂອງ wifi ທົ່ວປະເທດ

 166 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  2 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email