ການແນະນໍາ

ແຈ້ງເຕືອນຮັບສະໝັກວຽກຜ່ານ ຂໍ້ຄວາມ ກັບວາລະສານ 108 ອາຊີບ.

ວິທີສະໝັກ:

1. ພິມ ON ສົ່ງໄປ 1108 (ກໍລະນີລຸູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂ່າວວຽກ ຂອງທຸກໝວດ ແລະ ເສຍຄ່າບໍລິການ 200 ກີບ/ມື້/ໝວດ)

2. ພິມ ໝວດວຽກ ສົ່ງໄປ 1108 (ກໍລະນີລຸູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂ່າວວຽກ ສະເພາະທີເລືອກ ແລະ ເສຍຄ່າບໍລິການ 200 ກີບ/ມື້/ໝວດວຽກ) ໃນກໍລະນີນີ້ສາມາດສະມັກໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ໝວດວຽກ

ແຈ້ງເຕືອນຮັບສະໝັກວຽກຜ່ານ ຂໍ້ຄວາມ ກັບ ວາລະສານ ຈຳປາຮໍລິເດ

ລົງທະບຽນ

ພິມ JE ສົ່ງໄປ 2299 (ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວ ຮັບສະມັກວຽກ ເປັນພາສາອັງກິດ)

ພິມ JL ສົ່ງໄປ 2299 (ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວ ຮັບສະມັກວຽກ ເປັນພາສາລາວ)

ວິທີຍົກເລີກ

ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 2299 (ເພື່ອຍົກເລີກໝົດທຸກຂ່າວ)

ພິມ OFF ຕາມດ້ວຍໝວດຂ່າວສົ່ງໄປ 2299 (ເພື່ອຍົກເລີກສະເພາະຂ່າວທີ່ເລືອກ)

*ຄ່າບໍລິການ 300 ກີບ / ມື້

 86 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
email