ສອງສະຫາຍ ສະບາຍດີ ໃນມື້ນີ້

ລາຄາພຽງ 145,000 ກີບ ຮັບໄປເລີຍໜ່ວຍມືຖື 2 ຊິມ ແລະ ມູນຄ່າໂທ 5,000 ກີບ ໂທທຸກເຄືອຂ່າຍພຽງ 250 ກີບ/ນາທີ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135