[Urgent] stranger's phone number calling from oversea

ມີເບີໂທແປກໆຈາກປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ  ໂທເຂົ້າມາ ຖ້າຫຼົງຮັບເບີ ດັ່ງກ່າວຈະເກີດຫຍັງຂື້ນ? ແລະ ຈະແກ້ບັນຫານິ້ແນວໃດ ຂໍຄໍາແນະນໍາແດ່ ຂອບໃຈ ລຸກຄ້າ ETL ຫຼາຍກວ່າ 18 ປີ  412 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  2 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

 412 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  2 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ສະມັກ pakage

ສະມັກ pakage 65000kip ສະມັກແນວໃດ  607 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

 607 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  1 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages