ລາຍລະອຽດ

              Enhance Infinite Fabulous “ຄວາມສຳເລັດທີ່ສຳພັດໄດ້” ຜະລິດຕະພັນທີ່ເນັ້ນກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ເປັນອົງກອນ

➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 
☎ 135 📞

*ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບຜ່ານແອັບ Lao Kyc ຫຼື ໂທ 139

ຊື່ແພັກເກດ

ວິທີສະໝັກ

ລາຄາ (ກີບ)

ຈຳນວນດາຕ້າ

ອາຍຸການນຳໃຊ້

Enjoy play_55

*228*17#

55,000

20 GB

30 ວັນ

Enjoy play_90

*228*10#

90,000

42GB

30 ວັນ

Enjoy play_120

*228*12#

120,000

55GB

30 ວັນ

Enjoy play_150

*228*13#

150,000

70GB

30 ວັນ

Ts230

*228*79#

230,000

100GB/onnet 150min+offnet 150min

30 ວັນ

Ts280

*228*80#

280,000

120GB/onnet 200min+offnet 200min

30 ວັນ

Ts350

*228*300#

300,000

150GB/onnet 300min+offnet 300min

30 ວັນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages