ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອທອ ຕັ້ງຢູ່

 ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01000 ສ.ປ.ປ. ລາວ ຕູ້ໄປສະນີ: 7953
      ໂທ: +(856) 21 260012-13, +(856) 21 260098, ແຟັກ: +(856)21 260051.

   ພະແນກການຕະຫຼາດ

      ໂທ: +(856) 21 260012-13
      ໂທລະສັບມືຖື: +(856) 20 22210011-14
      ແຟັກ: +(856)21 260055
      ທີ່ຢູ່ ອີເມລ: csd@etllao.com
      ທີ່ຢູ່ ເວບໄຊ: www.etllao.com

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອທອ ຕັ້ງຢູ່

 ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01000 ສ.ປ.ປ. ລາວ ຕູ້ໄປສະນີ: 7953
      ໂທ: +(856) 21 260012-13, +(856) 21 260098, ແຟັກ: +(856)21 260051.

   ພະແນກການຕະຫຼາດ

      ໂທ: +(856) 21 260012-13
      ໂທລະສັບມືຖື: +(856) 20 22210011-14
      ແຟັກ: +(856)21 260055
      ທີ່ຢູ່ ອີເມລ: csd@etllao.com
      ທີ່ຢູ່ ເວບໄຊ: www.etllao.com

ສາຂາຂອງ ອທອ ໃນທົ່ວປະເທດ

ພາກເໜຶອ

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ; ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
ມືຖື: (856) 20 22395006
ໂທ: (856)-20 22395011
ແຟັກ: (856)-88 210552

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຖິ່ນ; ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (856) 20 22895566
ໂທ: (856)-74 265003
ແຟັກ: (856)-74 260001
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຫົງສາ: (074) 266000
ໜ່ວຍບໍລິການປາກລາຍ: (074) 550000

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ; ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ; ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ມືຖື: (856) 20 22380115
ໂທ: 020-22380020
ແຟັກ: (856)-84 260000

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວັງໄຮ; ເມືອງ ໄຊ; ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ມືຖື: (856) 20 22889988
ໂທ: (081) 260000
ແຟັກ: (856)-81 260001
ໜ່ວຍເມືອງຮູນ: (030) 2006188

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ອຸດົມສິນ; ເມືອງ ນໍ້າທາ; ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ມືຖື: (856)20 22390004
ໂທ: (856)20 22390020
ແຟັກ: (856)-86 212021
ປ່ອງບໍລິການເມືອງສິງ: (856)20 22390023

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາສະຫວ່າງ; ເມືອງ ປາກລາຍ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (856) 20 28955659
ໂທ: (856)-74 550000
ແຟັກ: (856)-74 550001

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນແພງ; ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ; ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ມືຖື: (856) 20 22350019; 22358006
ໂທ: (856)-71 260005
ແຟັກ: (856)-71 260004; 260004
ປ່ອງບໍລິການພູຄູນ: (030)-2822020
ປ່ອງບໍລິການນຳຖ້ວມ: (030) 2822066

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນງາມເໜືອ; ເມືອງ ແປກ; ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ມືຖື: (856) 20 22340006
ໂທ: (856)-61 260000
ແຟັກ: (856)-61 260001
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຄຳ: (020)22340026-25

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ພັນໄຊ; ເມືອງ ຊໍາເໜືອ; ແຂວງ ຫົວພັນ
ມືຖື: (856) 20 22346023
ໂທ: (064) 260000
ແຟັກ: (856)-64 312266

ພາກກາງ

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ທ່າແຂກ; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ມືຖື: (856) 20 22956956
ໂທ: (856)-30 2826262
ແຟັກ: (856)-51 629005; 214359

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວ; ເມືອງ ຄໍາເກີດ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 22330003
ໂທ: (856)-20 22330001
ແຟັກ: -54 702001

ຕັ້ງຢູ່: ສາຂາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 22330011
ໂທ: (856)-54 280008
ແຟັກ: (856)-54 280001

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວຽງຄໍາ; ເມືອງ ປາກກະດິງ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 22330007
ໂທ: (856)-54 700001
ແຟັກ: (856)-54 700001

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາເຄືອ; ເມືອງ ວຽງຄຳ; ແຂວງ ວຽງຈັນ
ມືຖື: (856) 20 22250011
ໂທ: (856)-23 400005
ແຟັກ: (856)-81 400004
ປ່ອງບໍລິການເມືອງວັງວຽງ: (023)285005

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ພູຫົວຊ້າງ; ເມືອງ ອະນຸວົງ; ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ມືຖື: (856) 20 28567889
ໂທ: (856)-23 280030
ແຟັກ: 

ພາກໃຕ້

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາກົກໂພ; ເມືອງ ສາລະວັນ; ແຂວງ ສາລະວັນ
ມືຖື: (856) 20 22287676
ໂທ: (856)-34 260000
ແຟັກ: (856)-34 260001
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຄົງເຊໂດນ: (856)-20 22280010

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວັດຫຼວງ; ເມືອງ ລະມານ; ແຂວງ ເຊກອງ
ມືຖື: (856) 20 22299121
ໂທ: (856) 20 23245646
ແຟັກ: (856)-38 260001
ປ່ອງບໍລິການທ່າແຕງ: (856)-20 28293565
ປ່ອງບໍລິການດາກຈຶງ: (856)-20 23645664

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ; ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ; ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ມືຖື: (856) 20 28394959-22610006
ໂທ: (856)-41 260067
ແຟັກ: (856)-41 260005
ປ່ອງບໍລິການເມືອງເຊໂປນ: (856)-41 660267
ປ່ອງບໍລິການເມືອງສອງຄອນ: (030)2803147-48;(020)22292239

ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫຼັກ3; ເມື່ອງ ສາມັກຄີໄຊ; ແຂວງ ອັດຕະປື
ມືຖື: (856) 20 23330002
ໂທ: (856)-20 22293345
ແຟັກ: (856)-36 260004

ຕັ້ງຢູ່: 
ມືຖື: (856) 20 23545646
ໂທ: (856)-31 260027
ແຟັກ: (856)-31 260008
   – ປ່ອງບໍລິການ ດອນຕະຫຼາດ: (856)-20 22720015 , 030 2828067
   – ປ່ອງບໍລິການ ຂີ້ນາກ: (856)-20 22720014 , 030 2828027

 9,750 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  4 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages