ແພັກເກດແນະນຳ 

          🔵 ວິທີສະໝັກກົດ *228*1*ລະຫັດແພັກເກດ#ໂທ.

          ➡️ ກົດ *228*1*61#ໂທ 6GB/3ວັນ/10,000ກີບ

          ➡️ ກົດ *228*1*64#ໂທ 10GB/30ວັນ/50,000ກີບ

   

 
➡️ ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
Facebook logo, Circle Facebook Icon, icons logos emojis, social media icons png | PNGEgghttps://www.facebook.com/etllaopubliccompany/
  Red Flag Icon, Youtube, Logo, Icon Design, Youtube Play Buttons, Arrow, Rectangle, Symbol transparent background PNG clipart | HiClipart https://www.youtube.com/c/ETLCompanyLimited 
☎ 135 📞
*ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາລົງທະບຽນເບີໂທລະສັບຜ່ານແອັບ Lao Kyc ກ່ອນວັນທີ 31/05/2021

ຊື່ແພັກເກດ

ວິທີສະໝັກ

ລາຄາ

ຈຳນວນດາຕ້າ

ອາຍຸການນຳໃຊ້

ET 1

*228*1*61#ໂທ

10,000 ກີບ

6GB

3 ວັນ

ET 2

*228*1*62#ໂທ

10,000 ກີບ

2GB

7 ວັນ

ET 3

*228*1*63#ໂທ

20,000 ກີບ

7GB

7 ວັນ

ET 4

*228*1*64#ໂທ

50,000 ກີບ

10GB

30 ວັນ

ET Play_85

*285*1#ໂທ

85,000 ກີບ

75GB

30 ວັນ

ET 5

*228*1*65#ໂທ

200,000 ກີບ

35GB

30 ວັນ

ET 6

*228*1*66#ໂທ

300,000 ກີບ

80GB

30 ວັນ

Topping 1

*228*1*81#ໂທ

10,000 ກີບ

1.5GB

30 ວັນ

Topping 2

*228*1*82#ໂທ

50,000 ກີບ

10GB

30 ວັນ

  - ເມື່ອດ້າຕ້າໝົດກ່ອນ ທ່ານສາມາດສະໝັກ Topping 1

(ທ່ານ ຈະສາມາດສະໝັກ Topping 1 ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສະໝັກແພັກເກດ ET1-4 ກ່ອນ)

  - ເມື່ອດ້າຕ້າໝົດກ່ອນ ທ່ານສາມາດສະໝັກ Topping 2

(ທ່ານ ຈະສາມາດສະໝັກ Topping 2 ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສະໝັກແພັກເກດ ET5-6 ກ່ອນ)

 10,779 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  4 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages