ການແນະນໍາ

ແຈ້ງເຕືອນຮັບສະໝັກວຽກຜ່ານ ຂໍ້ຄວາມ ກັບວາລະສານ 108 ອາຊີບ.

ວິທີສະໝັກ:

1. ພິມ ON ສົ່ງໄປ 1108 (ກໍລະນີລຸູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂ່າວວຽກ ຂອງທຸກໝວດ ແລະ ເສຍຄ່າບໍລິການ 200 ກີບ/ມື້/ໝວດ)

2. ພິມ ໝວດວຽກ ສົ່ງໄປ 1108 (ກໍລະນີລຸູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂ່າວວຽກ ສະເພາະທີເລືອກ ແລະ ເສຍຄ່າບໍລິການ 200 ກີບ/ມື້/ໝວດວຽກ) ໃນກໍລະນີນີ້ສາມາດສະມັກໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ໝວດວຽກ

 4,268 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  6 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages