ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ HIL ( High Speed Internet Lease Line)

High Speed Internet Lease Line ເປັນວົງຈອນ ອິນເຕີເນັດແບບສາຍເຊົ່າ ໂດຍຜ່ານລະບົບສາຍໄຍແກ້ວນຳແສງ ເຊິ່ງ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກ ສູນກາງອິນເຕີເນັດ ຂອງ ອີທີແອລ ເຂົ້າໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງລູກຄ້າໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ສັນຍານມີຄວາມສະຖຽນສູງ , ເຊິ່ງ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ຄວາມໄວ 256 Kbps ຂື້ນໄປ.

 8,835 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງທັງໝົດ,  8 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຂອງມື້ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມພວກເຮົາ
message
sms
whatsapp
line
wechat
email
Menu
Languages